REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.UNIAUTO.PL

§1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

CHECK-BOX – przycisk wyboru w kształcie prostokąta, który można zaznaczyć klikając na niego lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej

COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

LOGIN – identyfikator użytkownika

KONSUMENT – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu Cywilnego).

KONTO - oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego użytkownika panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego użytkownik ten uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego

KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która nabywa produkty od Sprzedawcy

OTRZYMANIE PRODUKTU – oznacza objęcie produktu w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem niniejszego sklepu

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

REGULAMIN – niniejszy regulamin

REKLAMACJA - związane z uznaniem przez Konsumenta, że produkt jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany produktu na nowy

SKLEP – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.uniauto.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia,

SPRZEDAWCA – „SZARP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą uniauto.pl ul. Chojnicka 22, 77-400 Złotów, NIP 7671712352, REGON 382096225, tel. 530-533-577, email: sklep@uniauto.pl wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki

STRONY UMOWY – Kupujący i Sprzedawca

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

UŻYTKOWNIK – oznacza podmiot korzystający ze strony internetowej www.uniauto.pl

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.